Nazwa Operatora: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A
Nazwa projektu: Bony na wsparcie innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Zasięg projektu: W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego.
Termin naboru: od 01.06.2022 do29.06.2022 do godz 15:30.
Czas realizacji projektu: Projekt realizowany jest do marca 2023 r.
Wysokość dofinansowania: do 85%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: –
Kwota dofinansowania dla firmy: nie więcej niż 135 000,00 zł
Cel projektu: Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej MŚP poprzez działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej MŚP oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi, poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu)
Szczegóły projektu:
Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:
Konsultacji i doradztwa udzielanych przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – doradztwo bezpłatne.
Wsparcia w formule grantu/bonu na:
a) usługi badawczo-rozwojowe – usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, które obejmują np.:
– opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji; – przygotowanie prototypu doświadczalnego; – przygotowanie zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; – wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.
Usługi, o których mowa powyżej mogą obejmować fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
b) audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Nabór przebiega dwuetapowo:
Etap I
W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl
Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II
Etap II
W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”.
Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Wniosek o udzielenie Grantu formalnie musi wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
• w przypadku I naboru do 29 kwietnia 2022 do godziny 15:30,
• w przypadku II naboru do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Nazwa Operatora: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A
Nazwa projektu: Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
Zasięg projektu: Projekt ogólnopolski – wsparcie dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji (PKD E36, E37 lub E39).
Termin naboru: Informacje o naborze pojawią się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 01.01.2022 r. do 31.05.2023 r
Wysokość dofinansowania: 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Maksymalny poziom dofinansowania 7 867,80 PLN
Kwota dofinansowania dla firmy: Średnia wartość dofinansowania nie przekroczy 39 339,00 PLN
Cel projektu: Wzrost wykwalifikowanych pracowników MMŚP sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.
Szczegóły projektu: Pracownicy sektora gospodarki wodno-ściekowej mogą podnieść kompetencje m.in. w zakresie obsługi małej oczyszczalni ścieków; konserwacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej; Przeprowadzanie rekultywacji i renaturyzacji ekosystemów wodnych czy zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Wybrane usługi muszą być zgodne z Rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki wodno-ściekowa i rekultywacji

Projekt ten przewiduje wsparcie dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Nazwa Operatora: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu: REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników
Zasięg projektu: Projekt skierowany do przedsiębiorstw posiadających:
– status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
– siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
– diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów Operatora/Partnerów (nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER).
Termin naboru: Informacje o kolejnym naborze pojawią się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: do czerwca 2022 r.
Wysokość dofinansowania: 50% do 80% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: do 5 000 zł
Kwota dofinansowania dla firmy:
• mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł;
• małe przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
• średnie przedsiębiorstwa – 100 000,00 zł oraz maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł.
Cel projektu: Projekt polega na utworzeniu systemu dostarczania kompleksowych usług rozwojowych (diagnostycznych, szkoleniowych, doradczych, studiów podyplomowych) w celu wspierania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
Szczegóły projektu:
W efekcie przedsiębiorcy MŚP będą mogli otrzymać dofinansowanie na zakup usług pozwalających na ich rozwój, w tym w szczególności w zakresie nabycia lub potwierdzenia kwalifikacji pracowników, usprawnienia procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Przed złożeniem wniosku w generatorze należy założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych oraz w systemie Operatora: www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl

Instrukcja wypełniania wniosku w generatorze: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/strona-13-dla_wnioskodawcow.html

Nazwa Operatora: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Nazwa projektu: Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II
Zasięg projektu: W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim. Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50 lat i więcej oraz pracownicy o niskich kwalifikacjach (posiadający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne z maturą włącznie).
Termin naboru: Nabór ograniczony wyłącznie do grup priorytetowych, a mianowicie pracowników w wieku 50 lat i więcej lub przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.
Czas realizacji projektu: od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku
Wysokość dofinansowania: 60%-80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania dla firmy:
mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN,
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.
Szczegóły projektu:
Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
• usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
• usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
• usług jednorazowych (egzamin).
JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?
Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
• Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
• Przedsiębiorca składa do Operatora (ARR S.A. ) Formularz Zgłoszeniowy – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.
• Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę wsparcia, a następnie Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
• Niezwłocznie po podpisaniu Umowy wsparcia, a jednocześnie nie później niż na 3 dni robocze przez złożeniem do Operatora Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych, Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w systemie informatycznym PSF 2.0 skan Oświadczenia Uczestnika projektu dla wszystkich pracowników oddelegowanych na usługi rozwojowe oraz skany umów o pracę/umów cywilno-prawnych ww. pracowników.
• Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
• Przedsiębiorca składa do Operatora – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF – Formularz Zamówienia Bonów Rozwojowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony rozwojowe.
• Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, a po jej zakończeniu dokonują oceny usługi w BUR.
• Dostawca usług dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej – w tym celu za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
• Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.

Nazwa Operatora: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Nazwa projektu: Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II
Zasięg projektu: W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).
Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach bonów szkoleniowych/ rozwojowych (w ramach Działania 6.5 RPO-L2020) w województwie lubuskim.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50+ oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. co najwyżej wykształcenie średnie).
Termin naboru: Nabór ograniczony wyłącznie do grup priorytetowych, a mianowicie pracowników w wieku 50 lat i więcej lub przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.
Czas realizacji projektu: od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania dla firmy:
mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN,
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.
Szczegóły projektu:
Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
• usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
• usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
• usług jednorazowych (egzamin).
Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zgłoszeniowy.
3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
4) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
5) Przedsiębiorca składa do Operatora – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
6) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
7) Instytucja szkoleniowa dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
8) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.

Nazwa Operatora: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Nazwa projektu: Strefa RozwoYou 2”
Zasięg projektu: Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego.
Termin naboru: Informacje o kolejnym naborze pojawią się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2022 r
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Maksymalne wsparcie dla pracownika wynosi 9 240 zł (w tym wkład własny min. 20%).
Kwota dofinansowania dla firmy: Całkowite koszty zakupu usług rozwojowych z wykorzystaniem bonów rozwojowych zostaną ustalone w chwili wyboru danej usługi rozwojowej przez MŚP
Cel projektu: Wzrost kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2800 przedsiębiorców i pracowników MŚP z województwa łódzkiego korzystających z usług rozwojowych do 31.08.2022 r
Szczegóły projektu:
Usługi rozwojowe z których można korzystać w ramach projektu:
a. usługi szkoleniowe (w tym kursy zawodowe),
b. usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching),
c. studia podyplomowe

Nazwa Operatora: HRP Care Sp. z o.o
Partnerzy: Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa i Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Nazwa projektu: Przepis na Rozwój – Kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.
Zasięg projektu: Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracowników Przedsiębiorstw mikro, małych, średnich firm, które prowadzą działalność w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (kody PKD: Q 86 Opieka zdrowotna, z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki lub Q 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych)
Duże Przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej są wyłączone z udziału w Projekcie.
Termin naboru: Informacje o kolejnym naborze pojawią się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2023
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby:
Przy wkładzie własnym wnoszonym w formie wynagrodzenia: 7 837,50 zł
Przy wkładzie własnym wnoszonym w opłacie: 6 270,00 zł
Kwota dofinansowania dla firmy: We Wniosku o Umowę Przedsiębiorca podaje liczbę osób, które chce przeszkolić, System zaś generuje maksymalną kwotę wsparcia (będącą iloczynem liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę
Cel projektu: Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 160 Przedsiębiorstw z Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 288 z 320ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.
Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.
Szczegóły projektu:
Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS” (dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę Umową wsparcia. Usługi rozwojowe muszą być zgodne z Rekomendacją Rady Sektorowej oraz muszą być realizowane zgodnie z Regulaminem rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
Wsparcie podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.
W projekcie ustalono limity w postaci: limitu maksymalnej kwoty wsparcia na PESEL oraz limitu liczby osób (pracowników) które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu. Wysokość limitów jest określona w regulaminie Projektu.

Nazwa Operatora: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.
Partnerzy: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz HRP Group Sp. z o.o.
Nazwa projektu: Akademia Transformacji cyfrowej MMŚP
Zasięg projektu: Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski.
Termin naboru: Najbliższy nabór odbędzie się w czerwcu. Dokładny termin pojawi się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 1.01.2022 do 30.09.2023 r.
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 16 831,25 zł wraz z wkładem własnym
Kwota dofinansowania dla firmy:
• mikroprzedsiębiorstwo – 3 600,00 zł – na Analizę, 16 831,25 zł na usługi, łącznie: 20 431,25 zł
• małe przedsiębiorstwo – 5 000,00 zł – na Analizę, 33 662,50 zł na usługi, łącznie: 38 662,50 zł
• średnie przedsiębiorstwo – 7 400,00 zł – na Analizę, 100 987,50 zł na usługi, łącznie: 108 387,50 zł
Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez 300 MMŚP poprzez podniesienie przez min. 90% z 600 ich pracowników objętych wsparciem, kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji, do IX 2023 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji.
Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 600 pracowników 300 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).
Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.
Szczegóły projektu:
W ramach projektu, dofinansowanie można otrzymać na dwie możliwości.
Pierwsza, dla MMŚP, które nie posiada aktualnej analizy:
• opracowanie analizy potrzeb rozwojowych,
• realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
Druga, dla MMŚP, które posiada aktualną analizę:
• realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
Zgłoszenie do projektu
• Tworzymy konto w bazie usług rozwojowych.
• Tworzymy konto w systemie https://cyfryzacja.przepisnarozwoj.pl/ KONTO TWORZYMY PRZED REKRUTACJĄ
• W dzień rekrutacji wchodzimy na konto i wypełniamy– Formularz zgłoszeniowy oraz dołączamy pozostałe, wymagane dokumenty

Nazwa Operatora: HRP Group Sp. z o.o
Nazwa projektu: Przepis na rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych
Zasięg projektu: Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i Pracowników Przedsiębiorstw mikro, małych, średnich firm, które prowadzą działalność w ramach sektora usług rozwojowych.
Termin naboru: Najbliższy nabór będzie na przełomie sierpnia/września. Dokładny termin pojawi się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2023
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 7 447,00 zł,
Kwota dofinansowania dla firmy: We wniosku Przedsiębiorca podaje liczbę osób, które chce przeszkolić, System zaś generuje maksymalną kwotę wsparcia (będącą iloczynem liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę),
Cel projektu: Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.
Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.
Szczegóły projektu:
Wsparcie udzielane jest na określone obszary tematyczne wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych (Rekomendacja stanowi zał. nr 3 do Regulaminu):
• Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej;
• Zarządzanie projektem rozwojowym;
• Zarządzanie sprzedażą usług rozwojowych;
• Diagnozowanie i kontraktowanie potrzeb rozwojowych;
• Identyfikowanie efektów uczenia się dla programów rozwojowych;
• Walidowanie efektów uczenia się;
• Prowadzenie deliberacji poprzez facylitowanie, moderowanie;
• Projektowanie sytuacji edukacyjnych;
• Train the trainers;

Nazwa Operatora: STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY „ZIELONA CHEMIA”
Partner: HRP Group Sp. z o.o
Nazwa projektu: Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym
Zasięg projektu: Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z sektora chemicznego prowadzących działalność zgodnie z klasyfikacją PKD: C19, C20, C21, C22 oraz do dużych przedsiębiorstw z sektora chemicznego prowadzących działalność zgodnie z klasyfikacją PKD: C21.
Termin naboru: W chwili obecnej wnioski wpisywane są na listę rezerwową. Kolejny nabór będzie w okresie powakacyjnym. Dokładny termin pojawi się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 01.09.2021- 30.06.2023
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 5600 zł
Kwota dofinansowania dla firmy:
Cel projektu: Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora chemicznego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm) poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
Szczegóły projektu:
Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2;
• Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/;
• Aktywować konto w Systemie Operatora, po otrzymaniu linku aktywacyjnego;
• Zalogować się do systemu Operatora https://chemia.przepisnarozwoj.pl/ oraz wypełnić Wniosek o Umowę (którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu) i przesłać go przez System Operatora w momencie ogłoszenia naboru.

Nazwa Operatora: HRP Group Sp. z o.o
Nazwa projektu: Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto.
Zasięg projektu: Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, które są mikro, małym, średnim lub dużym Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilnosci.
Termin naboru: Nabór prowadzony w trybie ciągłym
Czas realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 8 678,40 zł
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalna kwota wsparcia usługi rozwojowej: w tym dofinansowanie i wkład własny) realizowanej w ramach projektu w danym obszarze wynosi od 1 500 zł do 8 678,40 zł
Cel projektu: Udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym (poza PKD G.45) Przedsiębiorcom należącym do sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy.
Szczegóły projektu:
Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych (szkolenie lub doradztwo) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , bądź też spoza BUR.

W projekcie ustalono limity w postaci maksymalnej liczby osób (Pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu:
mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
małe Przedsiębiorstwo- 2osoby,
średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby
duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki:
Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Zalogować się do systemu Moto https://przepisnamoto.pl/

Rekomendacja zawiera aż 38 obszarów tematycznych w tym:
1. Mentor w branży motoryzacyjnej,
2. Instruktor praktycznej nauki zawodu,
3. Utrzymanie ruchu,
4. Operator CNC,
5. Lakiernictwo (lakiernik),
6. Operator linii montażowej/produkcyjnej,
7. Specjalista ds. Planowania gospodarki materiałowej,
8. Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania),
9. Obsługa Projektów B+R,
10. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
11. Projektowanie i rozwój projektu,
12. Szlifierz narzędziowy,
13. Utrzymanie ruchu – 9 różnych modułów do wyboru,
14. Kurs spawania – 3 różne metody,
15. Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
16. Szkolenie z zakresu sieci przemysłowych Profinet, Profibus,
17. Programowanie robotów przemysłowych – poziom zaawansowany
18. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP do 1 kV,
19. Budowa, naprawa, eksploatacja pojazdów hybrydowych,
20. Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
21. Blacharz samochodowy,
22. Lakiernik samochodowy,
23. Obsługa urządzeń diagnostycznych do diagnostyki komputerowej samochodów osobowych i ciężarowych,
24. Elektromobilność – wykonywanie raportów, budowa i obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
25. Lean & Six Sigma – yellow belt – Standard ISO18404/ISO13053,
26. Lean & Six Sigma – green belt – Standard ISO18404/13053,
27. Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM,
28. Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa.

Nazwa Operatora: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Nazwa projektu: OPERATOR SYSTEMU POPYTOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 7.5 RPO WO 2014 – 2020
Zasięg projektu: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:
Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
• Chemiczna
• Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
• Maszynowa i elektromaszynowa
• Metalowa i metalurgiczna
• Paliwowo-energetyczna
• Rolno-spożywcza
• Transport i logistyka
• Usługi medyczne i rehabilitacyjne
• Usługi turystyczne
Termin naboru: Nabór do Projektu ma charakter ciągły
Czas realizacji projektu: 1 listopada 2017 r. – 31 grudnia 2022 r.
Wysokość dofinansowania: 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 4 000 zł
Kwota dofinansowania dla firmy:
• mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
• małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
• średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł
Cel projektu: Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 grudnia 2022 roku przez 1900 osób (K: 779 M: 1 121), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki.
Szczegóły projektu:
Preferencje w dostępie do środków:
• Osoby o niskich kwalifikacjach.
• Osoby w wieku 50 lat i więcej.
• Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.
Sprawdź, czy spełniasz warunki formalne dotyczące MŚP:
http://kwalifikator.een.org.pl/

Nazwa Operatora: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu: GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych
Zasięg projektu: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP) mające siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego.
Obszar realizacji projektu:
• powiat rzeszowski grodzki,
• powiat rzeszowski ziemski,
• powiat dębicki,
• powiat leżajski,
• powiat łańcucki,
• powiat ropczycko-sędziszowski.
Termin naboru: W przypadku uzyskania dodatkowych środków, nabór zostanie ogłoszony na przełomie maj/czerwiec 2022r. Dokładny termin pojawi się wkrótce. Prosimy o śledzenie naszej strony.
Czas realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.11.2022 r.
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: 8 000 zł
Kwota dofinansowania dla firmy:
• mikroprzedsiębiorstwa – max. 16 000,00 zł
• małe przedsiębiorstwa – max. 40 000,00 zł
• średnie przedsiębiorstwa – max. 80 000,00 zł
Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest udzielenie przez Operatora wsparcia finansowego 280 przedsiębiorstwom sektora MŚP z subregionu rzeszowskiego w ramach programowej realizacji usług rozwojowych
Szczegóły projektu:
• Wsparcie w ramach Projektu jest skoncentrowane na następujących grupach docelowych i usługach:
o pracownikach powyżej 50 roku życia,
o pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
o przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
o przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
o przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
o usługach prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:
1. Rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych i wytypowanie usługi rozwojowej.
2. Złożenie przez przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego do RARR S.A.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę z RARR S.A. umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej.
4. Zapisanie się przedsiębiorcy na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych.
5. Udział pracowników przedsiębiorcy w usłudze rozwojowej
6. Zapłata przez przedsiębiorcę za usługę rozwojową
7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę i pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę
8. Złożenie przez przedsiębiorcę do RARR S.A. dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej
9. Wypłata przez RARR S.A. dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Nazwa Operatora: Fundusz Górnośląski S.A.
Nazwa projektu: Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim
Zasięg projektu: Kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw należących do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) z województwa śląskiego.
Termin naboru:
17.05.2022
14.06.2022
12.07.2022
09.08.2022
06.09.2022
04.10.2022
02.11.2022
29.11.2022
27.12.2022
Czas realizacji projektu: –
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu
Cel projektu: wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.
Szczegóły projektu:
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.
Jak uzyskać wsparcie na usługi rozwojowe?
1. Zarejestruj bezpłatnie firmę oraz swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
2. Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
3. Wypełnij i wyślij fiszkę wniosku za pomocą ePUAP a następnie złóż dokumenty zgłoszeniowe w Funduszu Górnośląskim S.A.
4. Wyliczamy wkład własny i podpisujemy z Tobą umowę wsparcia.
5. Wpłać wkład własny na wskazane konto Funduszu Górnośląskiego S.A. i zapisz się na wybraną usługę w BUR.
6. Bierz udział w usługach rozwojowych.
7. Wypełnij ankietę oceniającą usługę i złóż do nas wniosek rozliczeniowy.
8. Płacimy firmie realizującej usługi rozwojowe za Twoją fakturę, ze środków dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.
Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
Zmienna kwota przeliczeniowa – jest to wartość używana do wyliczenia maksymalnej proponowanej kwoty dofinansowania przypadającej na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF. Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalana jest przez Komitet Sterujący PSF w drodze uchwały.

Nazwa Operatora: Fundusz Górnośląski S.A.
Nazwa projektu: Usługi rozwojowe dla śląskich firm II
Zasięg projektu: Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie), odprowadzające podatki w województwie śląskim. Kadra zarządzająca i pracownicy
Termin naboru:
31.05 – 03.06 g. 8:00
28.06.-01.07 g. 8:00
26.07-29.07 g. 8:00
23.08-26.08 g. 8:00
20.09.-23.09. g. 8:00
18.10-21.10 g. 8:00
15.11 – 18.11 g. 8:00
13.12- 16.12 g. 8:00
Czas realizacji projektu: do 2023 r.
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
Cel projektu: Celem jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie usług rozwojowych.
Szczegóły projektu:
Dofinasowanie można uzyskać na usługi rozwojowe – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.
Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Instrukcja jak skorzystać z dofinansowania:

Nazwa Operatora: Fundusz Górnośląski S.A.
Nazwa projektu: Śląskie dla Ukrainy – wcześniejsza nazwa: Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe
Zasięg projektu: Kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw należących do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) z województwa śląskiego oraz dla MŚP, które zatrudniają obywateli Ukrainy i chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.
Termin naboru: Nabór dedykowany “Śląskie dla Ukrainy” prowadzony jest zgodnie z harmonogramem naboru od 09.05.2022 r. do 30.04.2023 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru dedykowanego.
Czas realizacji projektu:
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MMŚP i ich pracowników, którzy zrealizują swój cel rozwojowy poprzez udział w usługach rozwojowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami.
Szczegóły projektu:
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie dla MŚP, które zatrudniają obywateli Ukrainy i chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.
W związku z wojną w Ukrainie i napływem uchodźców na teren województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuścił w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe” realizację naboru dedykowanego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel 6,8 mln zł.
W ramach naboru dedykowanego będzie możliwe uzyskanie dofinansowania wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego. Nabór będzie miał charakter ciągły, a jego uruchomienie nastąpi 9 maja 2022 r. o godz. 8.00.
Główne zasady wybrane zasady:
1. Co najmniej 80% uczestników delegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych musi posiadać obywatelstwo ukraińskie.
2. Nabór dedykowany dotyczy wyłącznie udziału w usługach szkoleniowych, dofinansowanych w ramach pomocy de minimis.
3. Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych.
4. W ramach naboru dedykowanego (za wyjątkiem dnia rozpoczęcia naboru tj. 9 maja 2022 r.) Przedsiębiorca może złożyć do Operatora PSF fiszkę wniosku w dowolny dzień i o dowolnej godzinie.
5. W ramach naboru dedykowanego nie jest publikowana lista fiszek.
6. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania Operatorowi PSF dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia fiszki.
7. W ramach naboru dedykowanego Operator nie obniża poziomu dofinansowania o 20 pkt procentowych, jeżeli uczestnikiem jest pracownik zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów zgłoszeniowych.
8. Obowiązkowym załącznikiem do formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową jest kopia zgłoszenia uczestnika do ZUS przez Przedsiębiorcę – Formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Nazwa Operatora: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki Sp.k
Nazwa projektu: Podmiotowy System Finansowania. Śląskie
Zasięg projektu: Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa sektora MMŚP, prowadzące działalność na obszarze województwa śląskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług rozwojowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.
Termin naboru: najbliższe terminy:
7-10 czerwca 2022
28 czerwca – 1 lipca 2022
Czas realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.05.2023
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika u danego Przedsiębiorcy w ramach projektu nie może przekroczyć wartości zmiennej kwoty przeliczeniowej
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł.
Cel projektu: Celem jest poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie usług rozwojowych.
Szczegóły projektu:
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Nazwa Operatora: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki Sp.k
Nazwa projektu: Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI
Zasięg projektu: w projekcie mogą brać udział pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, którzy prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast wchodzących w skład OSI.
Termin naboru: najbliższe terminy naboru:
24.05-27.05 g. 8:00
21.06-24.06 g. 8:00
19.07-22.07 g. 8:00
Czas realizacji projektu: 2018-09-01 – 2023-08-31
Wysokość dofinansowania: do 80%
Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika u danego Przedsiębiorcy w ramach projektu nie może przekroczyć wartości zmiennej kwoty przeliczeniowej
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł.
Cel projektu: Istotą Projektu jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi możliwości ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc publiczną.
Szczegóły projektu:
Projekt umożliwia przedsiębiorcy samodzielny wybór usługi rozwojowej, odpowiadającej w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Można pozyskać dofinansowanie (max. 80%) na realizację usług rozwojowych.

Nazwa Operatora: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Nazwa projektu: Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP
Zasięg projektu: Grupa docelowa to 5000 pracowników, kadry zarządzającej z 1550 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.
Termin naboru: najbliższe terminy naboru:
31 maja do 03 czerwca 2022 roku, dla mikro i samozatrudnionych; godz. 10.00
28 czerwca do 01 lipca 2022 roku, dla mikro i samozatrudnionych; godz. 10.00
Czas realizacji projektu: od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Wysokość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania dla jednej osoby: Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej wynosi 7500 PLN
Kwota dofinansowania dla firmy: Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł.
Cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 5000 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2022 roku. Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na przykład: doradczych, szkoleniowych, specjalistycznych kursów, egzaminów np. czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstwa.
Szczegóły projektu:
Sektor MMŚP będzie mógł korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje operator z usług szkoleniowych, doradczych, specjalistycznych kursów, egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstw.