&1 Słownik Pojęć
1. Sprzedawca, Administrator danych – Eurokreator T&C Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 13/1U, 30-701 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000362487. NIP: 679 304 45 43, Regon: 121307466, nr tel. 667 88 44 88 adres e-mail: eurokreator@eurokreator.eu.
2. Strona Internetowa należąca do Sprzedawcy, dostępna pod domeną www.eurokreator.eu, za pośrednictwem której Kupujący może składać Zamówienia.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie na Stronie Internetowej (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Usługa – szkolenia realizowane w systemie online prowadzone „na żywo”.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Usługi na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, określające rodzaj i liczbę Usług.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usług znajdujących się na Stronie Internetowej, obowiązujące na terenie Polski.
2. Do składania Zamówień na Stronie Internetowej niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Przedmiotem sprzedaży są Usługi prezentowane przez Stronę Internetową w chwili składania Zamówienia.
4. Ceny uwidocznione obok Usług podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
5. Informacje dotyczące poszczególnych Usług nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Strony Internetowej stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§ 3 Składanie Zamówień
1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
• za pośrednictwem strony internetowej interaktywny formularz;
• przez telefon na numery 667 88 44 88
• pocztą elektroniczną (e-mail na adres: eurokreator@eurokreator.eu).
2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Stronę Internetową należy najechać na przycisk zarejestruj się, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Strony Internetowej.
4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Stronę Internetową, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu
§4 Warunki płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
• przelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań;
• bezpośrednim przelewem na rachunek Sprzedającego, numer rachunku: 27 1950 0001 2006 0011 9833 0002 wpisując w temacie opis usługi: temat i datę szkolenia
• Po zrealizowanym szkoleniu Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i prześle poczta tradycyjną lub na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
§5 Prawo odstąpienia od umowy
1. Bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Usłudze można dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” kupujący ponosi 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).
2. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Sprzedawcy
§6Reklamacja
Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą Usługi w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia Usługi. Reklamacja musi być złożona na piśmie (forma elektroniczna lub papierowa). Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
& 7 Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: trenerzy, eksperci, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, uprawnione organy państwowe.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka Rodo na Stronie Internetowej
& 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.