Witamy na stronie projektu Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego

Uzyskaj 100 % dofinansowania ze środków UE na udział w szkoleniach i doradztwie dla Twojej firmy!

Dostępność informacji o Twoich produktach czy usługach oznacza dla Ciebie, możliwość korzystania z nich przez jeszcze większą grupę odbiorców w jak największym zakresie.

a) Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (od 1 do 249 osób) oraz dużych firm (powyżej 250 osób)
b) Województwa preferowane: Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie.
c) Liczba godzin: 24 (4 dni po 6 godzin) w cyklu cotygodniowym,
d) 2 dni – szkolenie ogólne, 2 dni – szkolenie specjalistyczne prowadzone metodą Designe Thinking
e) Maksymalna liczba uczestników z jednej firmy: 2 osoby
f) Grupa szkoleniowa: minimalnie 6 osób, maksymalnie 16 osób
g) Formuła usługi: online, platforma: zoom
Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania co
w efekcie przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierających procesy innowacyjne.

Kogo dotyka brak dostępności?
1. Osoby z dysfunkcją sensoryczną (wzroku, słuchu);
2. Osoby niepełnosprawne manualnie;
3. Osoby z obniżoną normą intelektualną;
4. Obcokrajowców;
5. Seniorów;
6. Użytkowników starszych oraz ultranowoczesnych technologii;
7. Technologie wspierające;
8. Automaty i roboty sieciowe,
9. Wszystkich użytkowników.

Ramowy Program Szkolenia:

I dzień – szkolenie ogólne

– przybliżenie czym jest niepełnosprawność. Zwrócenie uwagi na kwestię widocznych i niewidocznych niepełnosprawności. Liczby i statystyki w Polsce i na świecie.
– omówienie różnych aspektów dostępności, głównie dostępność architektoniczna (dostęp do obiektów), cyfrowa (dostępność produktów) i informacyjno-promocyjna (promowanie produktu i rozpowszechnianie informacji w dostępny sposób). Bazując na standardach MIiR.
– praktyczne zapoznanie się z oprogramowaniem umożliwiającym osobom z różnego typu niepełnosprawnościami (niewidomym, słabo widzącym, z niepełnosprawnością manualną) obsługę komputera, przeglądarki i innych, wybranych aplikacji.
– praktyczne zapoznanie się z oprogramowaniem umożliwiającym osobom z różnego typu niepełnosprawnościami (niewidomym, słabo widzącym, z niepełnosprawnością manualną) obsługę komputera, przeglądarki i innych, wybranych aplikacji.
– praktyczne zapoznanie się z aplikacjami i oprogramowaniem stworzonymi specjalnie po to aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Pomagającym m.in.. Niewidomym odnajdywać drogę czy rozpoznawać osoby na zdjęciach. Słabo widzącym powiększać widziany obraz lub zmieniać jego kolory. Poruszającym się na wózku odnajdywać dostępne dla nich restauracje czy toalety.
– umiejętność prawidłowego używania podstawowych pojęć z zakresu uniwersalnego projektowania przy tworzeniu dostępnych produktów i usług.

II dzień – szkolenie ogólne

– omówienie Dyrektywy UE dot. Dostępności produktów i usług, oraz dwóch ustaw, z 4 kwietnia oraz 19 lipca 2019 r. z wyjaśnieniami, jak ich zapisy przekładają się na kwestie dostępności produktów.
– omówienie międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.1. Jak jest skonstruowany, czego dotyczy, jak należy go interpretować i stosować.
– zapoznanie się z praktycznymi przykładami wdrożeń zgodnych i niezgodnych z WCAG 2.1., praktyczne znaczenie braku stosowania standardu dla potencjalnych klientów.
– omówienie Standardu Cyfrowego, różnic między nim a WCAG, oraz kiedy należy go stosować – finansowanie ze środków UE.
– omówienie podstawowych potrzeb w miejscu pracy osób z różnego typu niepełnosprawnościami.
– omówienie założeń programu rządowego Dostępność Plus z ukierunkowaniem na korzyści dla przedsiębiorców.
– omówienie innych możliwości uzyskania dofinansowania na opracowanie i rozwój dostępnych produktów i/lub usług, m.in. Z programów NCBiR czy PARP.

III dzień, IV dzień – szkolenie specjalistyczne

– omówienie metodologii i planu szkolenia, zebranie oczekiwań od uczestników w kontekście planowanych działań szkoleniowych, prezentacja narzędzi on-line i wyrównanie wiedzy na temat poszczególnych narzędzi o uczestników. Integracja grupy.
– zapoznanie uczestników z założeniami 1 etapu Design Thinking, omówienie ćwiczeń, zdobycie wiedzy i kompetencji jak przeprowadzać wywiad i obserwację potrzeb nowych grup klientów, jak zbudować Mapę Empatii i Moodboard .
– zapoznanie uczestników z założeniami 2 etapu Design Thinking, omówienie ćwiczeń, zdobycie wiedzy i kompetencji jak przeprowadzać formułowac wyzwanie projektowe i wyciągać wnioski z danych na temat nowych potrzeb, zdobytych insightów.
– zapoznanie uczestników z założeniami 3 etapu Design Thinking, omówienie ćwiczeń, zdobycie wiedzy i kompetencji jak generować nowe pomysły na dostępne usługi i produkty, jak wybrać ten z największym potencjałem do wdrożenia i komercjalizacji.
– zapoznanie uczestników z założeniami 4 etapu Design Thinking, omówienie ćwiczeń, zdobycie wiedzy i kompetencji jak prototypować nowe, innowacyjne usługi i produkty
– zapoznanie uczestników z założeniami 5 etapu Design Thinking, omówienie ćwiczeń, zdobycie wiedzy i kompetencji jak prezentować nowe, innowacyjne usługi i produkty i jak zbierać feedback i informację zwrotną aby rozwijać w dalszych krokach swój prototyp.

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego z planowaniem strategii rozwoju w związku z komercjalizacją rozwiązań z zakresu technologii asystujących i kompensacyjnych oraz projektowania uniwersalnego.
Liczba godzin doradczych przypadających na uczestnika korzystającego z doradztwa w ramach projektu może wynosić maksymalnie 15 godzin.

Najbliższe planowane terminy szkoleń:

1 Termin Szkolenia: Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 16-17.12.2021, II Moduł 21-22.12.2021 mamy jeszcze wolne miejsca!!!
2 Termin Szkolenia: Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 10-11.01.2022, II Moduł 19-20.01.2022 mamy jeszcze wolne miejsca!!!
3 Termin Szkolenia: Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 24-25.01.2022, II Moduł 3-4.02.2022 mamy jeszcze wolne miejsca!!!

Zrealizowane szkolenia:

Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 16-17 lutego 2021, II Moduł 4-5 marca 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 9-10 marca 2021, II Moduł 18-19 marca 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 11-12 maja 2021, II Moduł 21 i 24 maja 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 28, 31 maja 2021, II Moduł 10-11 czerwca 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 10-11 czerwca 2021, II Moduł 24-25 czerwca 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 12-13 lipca 2021, II Moduł 22-23 lipca 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 19-20 sierpnia 2021, II Moduł 26-27 sierpnia 2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 4-5.10.2021, II Moduł 14-15.10.2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 11-12.10.2021, II Moduł 21-22.10.2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 28-29.10.2021, II Moduł 3-4.11.2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 9-10.11.2021, II Moduł 22-23.11.2021
Technologie asystujące, kompensacyjne i projektowanie uniwersalne
I Moduł 23-24.11.2021, II Moduł 2-3.12.2021

Materiały rekrutacyjne do pobrania >>TUTAJ<<

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej najpóźniej na 7 dnia przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Szkolenie dofinansowane w 100 % z środków UE, objęte pomocą de minimis.

Szczegóły:
Jarosław Wypych, jaroslaw.wypych@eurokreator.eu, 667 88 44 88
Katarzyna Wiecha-Kokot, katarzyna.wiecha@eurokreator.eu, 603 458 820

Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego.

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania co jest zgodne z celem POWER, który według założeń ma przyczynić się do wzrostu liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Grupą docelową projektu zgodnie ze wskaźnikami projektu będą: – przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz maksymalnie 30% uczestników spoza tego makroregionu (420) – przedsiębiorcy (i ich pracownicy), którzy podniosą kompetencje w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących (378) MŚP stanowią istotną część całego sektora przedsiębiorstw nie tylko z uwagi na ich liczebność, ale i kluczową rolę, jaką pełnią w gospodarce. („MŚP niefinansowe w PL w latach 2009-2013”, W-wa 2015, GUS). Z drugiej strony, „Wiele firm, zwłaszcza z sektora MŚP, nie posiada wystarczającej wiedzy, jak wygląda wprowadzenie zmian tech. warunkujących dostępność produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach w poszczególnych branżach ogranicza liczbę produktów na rynku dostosowanych do różnych potrzeb” (Rządowy program Dostępność Plus, Min. Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018) W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmujące: – szkolenia, których program zawiera m.in.: a. część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania b. część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych, uniwersalnego projektowania oraz działania doradcze zgodne z zidentyfikowanymi indywidualnymi potrzebami uczestnika wsparcia.

Projekt odpowiada na potrzeby i kwestie ujęte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. Cel projektu, tak jak cała dyrektywa, ma charakter społeczno-rynkowy i wpływa na usuwanie barier w dostępie do produktów i usług, a jednocześnie ma ułatwić funkcjonowanie nowopowstającym produktom i usługom na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji:
01 października 2020 r. – 30 września 2022 r.

Obszar realizacji: województwa Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie

Wnioskodawca:

UTILITIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerzy:

1. Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk Anna Kunaszyk

2. FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 196 971,00 zł

_______________

Dane kontaktowe

Eurokreator s.c. (Partner), ul. Przemysłowa 13/1U, 30-701 Kraków, dane kontaktowe: tel. 603 458 820, email: dostepnyprzedsiebiorca@eurokreator.eu; www.eurokreator.eu